Bulletin Vol. 7 No. 2 Oct 1970

中文大 第七卷第二期� 一九七 〇 年十月� 校刊目錄� 頁數� 大學圖書館舉行奠基禮 �一� 梅貽寶博士就任新亞書院院長 �三� 嶺南商科硏究所消息 �三� 敎授簡介 �三� 人事動態 �六� 學生人數統計 �八� 學人行蹤 �八� 學院消息 �八� 大學圖書館� 舉行奠基禮� 「 不久,我們會有一所美好的大學圖書館,一方� 面成為促進中西文化交流的中心,另 方面協助� 大學各位員生的硏究工作。」� ——港督兼大學監督戴麟趾爵士演詞摘錄� 「 在可預見的幾年內,相信中文大學會更上軌� 道,其中一個重要因素,就是因為 學有了� 一個健全的心臟。」� ——大學校長李卓敏博士演詞摘錄� 大學圖書館大樓,於本年九月廿八日奠基,� 由港督兼大學監督戴麟趾爵士親臨主持奠基典� 禮。蒞場觀禮者有︰大學校董會董事、三成員學� 院董事會董事、行政立法兩局議員、社團領袖 � 大學敎職員及學生代表等。� 戴麟趾爵士於下午乘直升機抵達沙田大學新� 校園,大學校長李卓敏博士親自迎迓。卽由李校� 長、大學 董會主席關祖堯爵士、大學校董 副� 主席兼大學校址籌建委員會主席利銘澤博士、大� 學校董及大學圖書館捐建人唐炳源博士、建築師� 司徒惠議員等陪同,登禮台就座。� 首由李校長致詞,先中後英,讚許捐建人唐� 炳源博士,幷謂中文大學行將蒙完備圖書之惠而� 日見壯大,自然應該飲水思源,感激像唐炳源博� 士之社會有心人士對我們之愛護。港督戴麟趾爵� 士隨安放基石,並向觀禮嘉賓發表演說,揭示大� 學圖書館大樓無窮盡之學術價値 唐博士之慷� 慨捐輸,表示謝意。戴麟趾爵士之中文譯稿,則� 由大學公共行政 系講座敎授薛壽生博士用國語� 宣讀。禮成後,大學在范克廉樓設招待會,款接� 嘉賓。� 大學圖書館,樓高五層,總面積八萬六千平� 方英呎,預料一九七一年八月落成。� 唐炳源博士乃本校校董會董事及行政局非官� 守議員。今次捐港幣叁百萬元,興建大學圖書� 館,以紀念其先翁唐公保謙,可謂熱心敎育,孝� 思不匱。按唐公於清末民初,大力促進我國工業� 化,對國計民生之貢獻殊鉅。今大學圖書館明秋� 落成,對融會貫通中西文化,將起極大作用。�

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE2NjYz