Bulletin Vol. 10 No. 5 Jan 1974

彙工作組,進行編纂工作,此外,又 十二位知名學者及法律界人士爲顧問,協助 稿件及加以指導。歷時一年,該詞彙現已全部 完成,由大學校長李卓敏博士將原稿正式送交 政府。 詞彙之編譯範圍包括香港法例、規例及普通 法律用語,共收集英文詞語一萬九千餘條,按四 十種用途分類,譯成中文二萬九千餘條,另有 附錄四,計有本港法例英漢名稱、港府機構及 職位名稱、世界地名及度量衡表,以爲參考之 用。 大學接受此項具有重大意義之工作之目的, 乃欲藉詞彙之編印而對政府與市民間之溝通作出 貢献。現時政府已宣佈中文正式成爲香港之法定 語文,大學對於此項政令之頒佈,極感欣慰。 東亞研究中心消息 越南史料整理計劃 本校東亞研究中心與美國南伊利諾大學越南 研究中心合作,於一九七三年九月開始一項越南 史料整理計劃,預期十八個月內完成。南伊利諾 大學獲得華盛頓人文學科全國基金會撥 欵 資助, 進行此項研究計劃。 該計劃之首一步驟乃將越南最重要史書之「 大越史記全書」加以校訂,並出版校訂本。目前 由一位專任編輯與兩位兼任編輯在東亞 中心 主任陳荆和博士指導下工作。 越南政府贈書 大學近獲越南共和國政府捐贈圖書,於十二 月二十日在大學圖書館舉行簡單之贈書儀式,越 南駐港領事王和德先生將一批藏書贈予大學東亞 研究中心,由李卓敏校長代表接受。 贈書共有二百廿一册,其中包括越南古今歷 史、地理、文學及敎育等各類參考書籍。 大學獲贈顯微攝影機 大學圖書館最近獲瑪麗胡德基金會捐贈 微 攝影機,正式捐贈儀式於十二月六日在大學圖書 館舉行,由基金會董事路斯佛先生(Mr. L . P . Rutherfurd)代表捐贈。 此顯微攝影機之功能,可將報紙、圖片、書 籍、手稿以及面積較大之文献等製成卅五毫米與 十六毫米之顯微膠片,大學圖書館獲贈此機後, 若干縮製計劃將可順利進行。 新聘教授簡介 杜華教授 生物學講 座 教授兼 海洋 生 物硏究所所 長 杜華敎授( P r o f . L . B . T h r o w e r )於第二次世 界大戰退役後,進入澳洲墨爾砵大學攻讀,先後 獲得理學士、理科碩士及哲學博士學位。一九 五四至五七年,杜華敎授在新幾內 學家,其後重返母校任植物學講師,旋於一九六 一年晉升爲高級講師。 杜華敎授一九六五年受聘爲香港大學植物學 講座敎授,一九六六至六八年兼任理學院院長, 並於一九六八至七一年間兼任香港大學副校長之 職。 杜華敎授早期之研究與敎學興趣,主要在於 植物疾病以及病態植物之代謝作用,來港後又盡 力發展與香港有關之生態學學科,並致力 研究 本港經濟植物之疾病。杜華敎授先後被委任爲郊 景護理臨時委員會委員(一九六七年)及顧問小 組委員。 杜華敎授現任本校生物學講座敎授兼海洋生 物研究所所長。 甘維麟教授神學客 座 教授 甘維麟敎授(Prof. W i l l i a m A r t h u r Kale)生 於美國,受敎育於美國公爵大學及耶魯大學。過 去廿一年內均任敎於公爵大學,至一九七三年六 月始行退休。 甘維麟敎授爲衞理公會之牧師,執敎於公爵 大學之前,曾任北卡羅來納州多所敎堂之牧師, 又於一九五九年休假期間內,前往荷蘭,任海牙 美國基督堂客座牧師。甘維麟敎授對地區性、全 國性及國際性之敎會合 運動事工,均積極參與 其事。由一九四四至六八年之廿五年間,又從事 北卡羅來納州基督敎協進會事工部工作之策劃及 — 3 —

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE2NjYz