Bulletin Vol. 7 No. 3 Nov 1970

中文 第七卷第三期 一九七 〇 年十一月 校刊目錄� 頁數� 頒授榮譽學位及各科學位典禮�一� 海外校董訪問本校�三� 聯合書院瑪利諾修院暨耶穌會� 學生宿舍�三� 大學新任校董�四� 大學敎育資助委員會消息 �四� 一九七�至七一年度大學� 各系務會委員�四� 新員生招待會�七� 大學校長爲日本出版文物展覽掲幕 �八� 敎職員簡介�八� 學人行蹤 �九� 學院消息 九 頒授榮譽學位� 及各科學位典禮� 本大學於一九七 〇 年十月十六日舉行頒授榮� 譽學位及各科學位典禮。兩種學位在同一典禮中� 頒授,尙屬首次。� 港督兼大學監督戴麟趾爵士宣佈典禮開始� 後,大學校長李卓敏博士卽請監督頒授榮譽法學� 博士學位予四位知名人士,以表彰其在 術上之� 成就及對本大學之特殊貢獻。� 高登議員爲行政局非官守議員,歷年對本大� 學貢獻甚多,現任大學校董、嶺南商科硏究所諮� 詢委員會主席、敎職員服務條例委員會主席及財� 務委員會 員。� 李政道敎授現任美國哥倫比亞大學物理學敎� 授,曾於一九五七年獲諾貝爾物理 獎。自一九� 六四年以來,李敎授卽任本大學自然科學顧問委� 員會委員。� 李卓皓敎授爲美國加州大學生物化學及實驗� 內分泌學敎授,又爲該大學之荷爾蒙實驗硏究所� 之創辦人兼所長。自一九六四年起,李敎 卽任� 本大學自然科學顧問委員會委員。� 貝聿銘先生爲國際知名之建築家,對本大學� 之校址設計,提供珍貴意見甚多。� 監督頒授榮譽學位後,李政道敎授代表四位� 榮譽博士致詞。李敎授在演詞中指出近代物理的� 觀點實爲「中西文化的融合,正和香港 文大學� 的宗旨,不謀而合」。(李敎授之講詞及四位榮� 譽博士之讚詞載於本校刊之特刊。)� 繼由監督頒授學位予四百一十七名畢業生。� 本屆畢業生計有文學碩士十八人、商學碩士三� 人、文學士一百一十一人、理學士一百�八人、� 商學士六十人、及社會科學學士一百一十七人。� 大學校長李卓敏博士在上屆頒授學位典禮� 中,曾經指出香港急需中英文兼通之人才。本屆� 頒授學位典禮中,李校長進一步指出翻譯對社會� 現代化過程之重要性,繼而陳述本大學自從成立� 以來,如何注重和提倡翻譯,並宣佈今後之計� 劃。最後,李校長勖勉畢業生「爲溝通中西文化� 和促進社會現代化而努力」。� 本大學當晚舉行畢業宴會,使畢業生、大學� 監督、四位榮譽博士、大學校董、三成員學院之� 董事及社會賢達,得以共聚一堂。宴 中,全體� 向女皇舉觴致敬後,新亞書院院長梅貽寶博士代�

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE2NjYz